Tarieven en betalingscondities 2015-2016

Wijze van betaling

Wij stellen u in  de gelegenheid dit bedrag in eenmaal te voldoen, u ontvangt dan 10% korting, of te voldoen in 12 maandelijkse termijnen van resp. € 32,50 – 55,00  of 77,50  p.m. (1e termijn vervalt op 1 augustus 2015 en de laatste termijn vervalt op 1 juli 2016). Tussentijdse opzegging bij een jaarbetaling is niet mogelijk tenzij een doktersattest wordt overlegd.

Bij termijnbetaling wordt het lesgeld bij vooruitbetaling, middels een door u afgegeven machtiging tot automatische incasso, in de eerste week van de nieuwe maand afgeschreven van uw rekening.

Bij niet automatisch betalen (u maakt geen gebruik van incasso) geldt een toeslag van € 5 voor administratiekosten per betaling. Het lesgeld dient ook in dit geval voor de 1e les van de maand middels overschrijving op het rekeningnummer van het NJMT, vermeerderd met de kosten voor het niet automatisch betalen te worden voldaan. Lessen kunnen uitsluitend gevolgd worden indien aan de betalingsverplichting is voldaan!

Wanneer een leerling ouder is dan 21 jaar dient het NJMT 21%btw te rekenen op het lesgeld.

Algemeen

De studio is gesloten tijdens de reguliere schoolvakanties en erkende feestdagen. Gemiste lessen kunnen in dezelfde maand en na overleg met de betrokken docent(e) worden ingehaald. Voor gemiste lessen en voor dagen dat de studio wegens vakantie gesloten is wordt geen korting op het lesgeld gegeven. Gedurende de zomervakantie wordt het lesgeld doorberekend wanneer gebruik gemaakt wordt van termijnbetaling. 

Opzeggen

Opzegging kan uitsluitend schriftelijk en wel door middel van een aangetekend schrijven geschieden aan het secretariaat. Opzegging kan 4 maal per jaar geschieden, te weten voor 1/12, 1/3, 1/6 of 1/9 van elk kalenderjaar. Uw opzegging dient een maand voor officiële opzegdatum door ons te zijn ontvangen en bevestigd. Bij te late opzegging of geen opzegging is men verplicht tot betaling van de volgende periode. Het niet verschijnen op de lessen geldt niet als opzegging.

Voorwaarden bij inschrijving

Bij inschrijving is geen inschrijfgeld verschuldigd. Cursisten dienen de door de studio vastgestelde reglementen na te leven, dit met het oog op de noodzakelijke orde en discipline. De studio is niet aansprakelijk voor het zoekraken van kleding en voorwerpen.

Door ondertekening van het definitieve inschrijfformulier wordt akkoord gegaan met de inschrijvings- en opzeggingsvoorwaarden.

Jongerencultuurfonds & Meedoen Zaandstad
          

Wil uw kind graag bij ons op les, maar kunt u het niet betalen? Voor leerlingen uit Amsterdam betaalt het Jongerencultuurfonds een deel van de lessen voor kinderen wiens ouders hiervoor geen financiële mogelijkheden hebben. Leerlingen uit Zaandam kunnen een aanvraag indienen bij Meedoen Zaanstad.

Klik op bovenstaande organisaties voor meer informatie.